توضیحات

رقابت روز افزون باعث شده تا کسب و کارهای امروز بیش از هر چیز به ایجاد یک رابطه بلند مدت با مشتری بیندیشد و این رابطه مستلزم کسب رضایت او از این رابطه است. همین مطلب باعث شده تا شرکتها در ارائه خدمت به مشتری از یکدیگر پیشی جسته و هر روز به ارائه خدمات جدیدتری بپردازند.