توضیحات

کتاب مدیریت زمان

کتاب های مدیریتی الست

کتاب های مدیریتی که در فروشگاه الست جهت فروش قرارداده شده است، توسط آقای رضا مومن خانی با توجه به دغدغه ها و مسائل روز جامعه مدیریتی ایران، از یک برند معتبر انتخاب و ترجمه شده است.

یکی از ویژگی های متمایز این کتاب ها آن است که آقای مومن خانی در کنار تعهد کامل به متن اصلی، تمام تلاش خود را برای استفاده از واژه های متداول و معادل فارسی جامعه مدیریتی ایران، جهت ترجمه مطالب انگلیسی به کار برده است. بدین ترتیب امید می رود، مدیران، دست اندرکاران و علاقمندان بتوانند به راحتی با محتوا ارتباط برقرار کرده و از آن ها استفاده کنند.

مدیریت زمان

آیا احساس نمی کنید که این روزها از خانواده، تحصیل، علایق فردی و زیبائیهای زندگی فاصله گرفته اید، تنها به این دلیل که زمان کافی برای پرداختن به آنها در اختیار ندارید؟

اگر چنین است با مطالعه این کتاب و عمل به راهنمایی های آن به این محرومیت ها خاتمه دهید.