تأثیرات رسانه‌ ها بر فرهنگ جامعه

رسانه و نقش آن روی فرهنگ و هویت جامعه

با یکی دیگر از مقالات ارتباطاتی در خدمت شما هستیم.
در این مقاله قصد داریم به تأثیرات رسانه‌ ها بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

در ابتدا باید با تعریف رسانه آشنا شویم.

رسانه چیست؟

رسانه، به معنی هر وسیله‌ای برای انتقال‌ فرهنگ‌ها و افکار است. هر چیزی که انتقال‌دهنده‌‌ باشد، نوعی رسانه محسوب می‌شود.

نمونه‌هایی از رسانه‌

 • روزنامه‌ها
 • مجلات
 • رادیو
 • تلویزیون
 • ماهواره
 • اینترنت
 • CDها
 • ویدئو
 • و…

هستند.

رسانه‌ ها به عنوان حاملان و منتقل‌کنندگان پیام، می‌توانند در ساخت فرهنگ عمومی، باورها و افکار عمومی موثر باشند.
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪگی ﻧﻘﺶ اﺳﺎسی دارﻧﺪ. زﻧـﺪگی ﺑـﺪون رﺳـﺎﻧﻪ در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز قطعا  ًﻣﺘﺼﻮر ﻧﻴﺴﺖ.
زﻳﺮا اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺟﻬﺎن در ﺣـﺎل ﮔـﺬار، ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺧـﻂ ﻣشی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺣﺮﻛﺖ میﻛﻨﻨﺪ.
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮدﺷﺎن میﻛﻮﺷﻨﺪ رﻓﺘـﺎر ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺸـﺎن را در اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ رواج دﻫﻨﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎعی ﻣﻄﻠﻮﺑﺸﺎن را در ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺸﺎن ﻣﺘﺤﻮل ﻛﻨﻨﺪ.

رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوهی، از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ همگرایی ﻳﺎ واﮔﺮایی ﻫﻮﻳﺖ ملی در ﻋﺼـﺮ رﺳـﺎﻧﻪای ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ. رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮدی و ﺟﻤعی ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷـﮕﺮف داﺷـﺘﻪاﻧـﺪ؛ زﻳـﺮا رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺑﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎدﻳﻦ زﻧﺪگی اﺟﺘﻤﺎعی ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ میدﻫﻨﺪ.
ﻛﺎرﻛﺮد رﺳـﺎﻧﻪ ﺑﺮﻗـﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺑﺮﺧﻮرد آرا، اﻳﺪهﻫﺎ و ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ذﻫنی اﻧﺴﺎن، اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﮔﻔﺖوﮔﻮ و ﺳﺎﺧﺖ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮمی اﺳﺖ.
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪوﻳﮋه رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دیجیتال ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖﻫـﺎی وﻳـﮋه خود، ﻳﻜﻲ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻫﻮﻳﺖﻳﺎبی و ﺗﻘﻮﻳﺖ آن ﻳﺎ زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز ﺑﺤﺮان ﻫﻮﻳﺖ و ﺑﻴﮕﺎﻧگی اﻓﺮاد از ﻓﺮﻫﻨﮓ، ارزشﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮدﻧﺪ.
رﺳﺎﻧﻪ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛﻨـﻮنی ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ ﺷـﻜﻞدهی و ﺟﻬﺖدهی، اﻧﺴﺠﺎم ﻳﺎ زوال، ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻳﺎ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻫﻮﻳﺖ اﺳﺖ.

رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰله ﻋﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎطی در دﻧﻴﺎی ﻛﻨﻮنی ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﻓﺮاواﻧـﻲ دارد. اﻳـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ارﺗﺒﺎطی، نقش ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪﺳﺎزی ارزشﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ را دارد.
این بستر از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒـﺎدل اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻴﺎن ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻧﺴـﻞﻫـﺎی آتی، در ﻓﺮﻫﻨـﮓﺳـﺎزی و ﺑـﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد و ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﻘـﺶ ﺣﻴـﺎتی دارد.

تأثیرات رسانه‌ ها بر زندگی ما چیست؟

امروزه برخلاف قدیم، رسانه‌های نوین در تمامی زوایای زندگی ما حضور چشمگیری دارند. به گونه‌ای که بدون بهره‌گیری از آنها، زندگی مختل می‌شود.
رسانه‌ها به عنوان فرد یا گروه، از گسترده‌ترین و مهم‌ترین مبادی معرفتی بشر شده‌اند. هم‌چنین این ابزارها از مؤثرترین عوامل فرهنگ‌ساز به شمار می‌روند و در «اصلاح و افساد جامعه» نقش بسزایی دارند.

اما باید دانست تأثیرات رسانه‌ ها بر فرهنگ جامعه، ناشی از چه عواملی است و چگونه باید آنها را کنترل و هدایت کرد.
و چگونه از توانایی این فناوری مهم و پویا در اصلاح جامعه بهره گرفت؟

گرچه موضوع تأثیرات رسانه‌ ها ابعاد گوناگونی دارد.
اما این مقاله در نظر دارد به صورت اختصار به « نقش رسانه ‌ها » بپردازد.

تأثیرات رسانه‌ ها از موضوعات جدید عصر حاضر به شمار می‌روند.
لذا ضرورت دارد آنها را به خوبی بشناسیم تا بتوانیم از آنها درست استفاده کنیم. البته، تبعات منفی آن‌ها را مهار کنیم.

ﻣﺒﺤﺚ رﺳﺎﻧﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎسی ﺳﻴﺎسی ﺑﻪﺷﻤﺎر می‌رود.
اﻣـﺮوز ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت، اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﺮرسی ﻧﻘـﺶ رﺳـﺎﻧﻪ در ﻫﻮﻳـﺖ ملی را ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ در برساخت ﻫﻮﻳﺖ ملی، از ﻣﻮﺿﻮعات بسیار مهم است.
باید به کمک رسانه ﺑﺘﻮانیم از ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﻳﺪ ارﺗﺒـﺎطی در ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻮﻳﺖ ملی ﺑﻬﺮه ﺑبریم.
البته از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨفی رسانه که سبب ﺑﺤـﺮان ﻫﻮﻳـﺖ و ﺑﻴﮕـﺎﻧگی اﻓـﺮاد از ﻓﺮﻫﻨﮓ، ارزشﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎﻳﺸﺎن می‌شود، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی کنیم.

چگونگی ارتباطات و ابزارهای پیام‌رسان عصر نوین کاملاً با گذشته متفاوت است.
انتقال مفاهیم موردنظر بشر و ارتباط با دیگران، از انتقال آهسته پیام سنگ نوشته‌ها در قدیم تا رسانه‌‌هایی که اطلاعات را با سرعت نور می‌برند، فاصله زیادی را پیموده است.

باید دانست که رسانه‌‌ها (به ویژه رسانه های ارتباط جمعی) از جهاتی با سایر تکنولوژی‌ها متفاوت‌اند.
رسانه‌ها به دلیل اهمیت ویژه‌ آن‌ها از مسائل راهبردی به شمار می‌روند.

تحلیل رسانه های ارتباط جمعی

 رسانه‌ها را می‌توان در دو زاویه مرتبط با یکدیگر مورد بررسی قرار داد:

 • اول : از منظر فناورانه
 • دوم : از منظر محتوایی

در بعد فناورانه، مهم‌ترین ویژگی فناوری رسانه نسبت به سایر بخش‌های فناوری، توانمندی فوق‌العاده آن در «تولید»، «ذخیره سازی»، «ارسال» و «دریافت» پیام و اطلاعات است.
این خاصیت باعث پویایی و سیّالی این فناوری شده است.
به عبارت دیگر، آثار و پیامدهای سایر فناوری‌ها محدود، قابل احصا و تا حد زیادی قابل کنترل‌اند. درحالی‌که رسانه‌ های ارتباط جمعی علاوه بر آثار وضعی ناشی از ویژگی‌های ذاتی‌شان، عملکردی مشابه فرد یا گروهی از انسان‌ها دارند.
با این حال، رسانه ‌های ارتباط جمعی سخنگوی سایر تکنولوژی‌ها نیز به شمار می‌روند.
این رسانه‌ها زمینه‌های توسعه تمامی بخش‌های جامعه را در ابعاد گوناگون فرهنگی، اقتصادی، نظامی، سیاسی، اخلاقی و… فراهم می‌کنند. سپس آنها را جهت‌دهی می‌کنند.

رسانه‌ها برخلاف ارتباطات انسانی (میان‌فردی و گروهی) با مخاطب ارتباط غیرحضوری برقرار می‌کنند.
با توجه به این ویژگی و لوازم و تبعات گسترش دنیای مجازی، باید سهم رسانه‌ها در نظام ارتباطی جامعه روشن شود.
تنها بخش‌هایی از نیازهای ارتباطی جامعه را از طریق رسانه‌ها برطرف می‌کنیم که برای ارزش‌های اصیل انسانی و اجتماعی کم‌ترین آسیب‌ها را داشته باشند.

بنابراین، از آنجا که ارتباطات انسانی به صورت واقعی و طبیعی دارای ارزش ذاتی‌اند، هرگز نباید اهمیت آنها در توسعه ارتباطات مجازی نادیده گرفته شود.
به طور مرتب، باید آسیب‌های پدید آمده از این ناحیه شناسایی شود.
آنگاه خلاءهای ارتباطی به صورتی منطقی و علمی جبران شود که تفرّد و کاهش روابط و اخلاق اجتماعی از مهم‌ترین آنهاست.

📌 این مقاله می‌تواند برای شما مفید باشد : انواع رسانه ‌های اجتماعی

ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ

رﺳﺎﻧﻪ در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز ﻧﻘﺶ اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮی دارد.
آﻟﻮﻳﻦ ﺗـﺎﻓﻠﺮ، وﺳـﺎﻳﻞ ارﺗﺒـﺎطی را در ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت روانی و ﻋﺮصه ﻧﺒﺮد آﻳﻨﺪه از ﮔﻠﻮﻟﻪﻫـﺎی ﺟﻨگی ﻣﺮگﺑﺎرﺗﺮ ﻣی‌داﻧﺪ.

نقش رسانه و تأثیرات رسانه‌ ها

اﻓﺮاد از وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎط جمعی ﻣﻌﻤـﻮﻻ در زﻣﺎن ﻓﺮاﻏﺘﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در اﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ، نقش‌ها و ﻛﺎرﻛﺮدهای ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنی دارﻧﺪ.
ﻋﺼﺮ ﻣﺎ، ﻋﺼﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل اﺳﺖ.
ﻫﻴﭻ ﻋﺼﺮي اﻳﻦ ﻫﻤﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻓﺰاﻳﻨﺪه و ﺷﺘﺎﺑﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ

 رﺳﺎﻧﻪ، ﺗﻮان درك ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ اﻓﺮاد و آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ. رﺳﺎﻧﻪ، ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﭽﻴﺪگی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارﺗﺒﺎطی ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻳﻚ‌دﻳﮕﺮ ﺑﻪ وﻓﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ می‌انجامد.

 رﺷﺪ ﮔﺮاﻳﺶ اﻧﺘﻘﺎدی در ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪه واﻛﻨﺶ ﻣﻨفی ﺑﻪ واﺑﺴﺘگی ﺷﺪﻳﺪ ﺟﺮﻳﺎن اﺻلی اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻗـﺪرت و ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ در ﻏـﺮب اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻔﻜﺮانی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﻠﺮ، ﮔﺮﺑﻨﺮ، ﻫﺎﻣﻠﻴﻨﻚ، و ﻣﺎﺗﻮﻻر ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﻲ ﺧـﻮد را ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ متمرکز کرده‌اند؛ نشان‌گر همین موضوع است.

ﻛﺎرﻛﺮدهای رﺳﺎﻧﻪ

در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﺿﺮ رسانه‌ها ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري دارد؛ از ﺟﻤﻠـﻪ :

 1. ﻧﻬـﺎدی ﺑـﻪ ﻣﺜﺎبه ﻣﺪرﺳـﻪ و داﻧﺸﮕﺎه.
 2. ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮورش اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮمی.
 3. ﻋﺎﻣـﻞ اﻧﺘﻘـﺎل و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ.
 4. ﻋﺎﻣﻞ اﻃﻼع ‌رﺳﺎنی و اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ.
 5. ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ، ﺗﻔﻨﻦ، و ﺳﺮﮔﺮمی.
 6. ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ و ﺛـﺮوت.
 7. اﺑـﺰار ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺖ اﻓﺮاد، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻈﺎمﻫﺎ.
 8. ﻛﺎﻧﻮن ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ.
 9. ﺑﺎزار ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش.
 10. ﻛﺎﻧﺎل ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﻴﺶ، آﻳﻴﻦ، و دﻳﻦ.
 11. ﻣﺠﺮای ﺷﺎﻳﻌﻪ ‌ﺳﺎزی و ﺷـﺎﻳﻌﻪ‌ ﭘﺮاﻛنی.
 12. ﻣﻌﻴــﺎر ﺳــﻨﺠﺶ.
 13. دﺳــﺘﮕﺎه ﻋــﺎدت و اﻋﺘﻴــﺎد.
 14. ﻣﻨﺒــﻊ ﻫﻮﻳــﺖ ﮔﺮایی ﻳــﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﺷﻨﺎسی.
 15. ﺳﭙﺮ اﻳﻤنی و اﻣﻨﻴﺖ ﮔﺮوه.
 16. ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﺸـﺨﺺ ﻓﺮد، ﮔﺮوه و ﻣﻠﺖ.
 17. ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺼﺪﻳﻖ ارزشﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎ.
 18. اﺑﺰار ﺟﻬﺎنی ﺑـﻮدن، ﺟﻬﺎﻧﻲﺳﺎزی ﻳﺎ ﺟﻬﺎنی ‌شدن.
 19. ﻧﻬﺎدی ﺑﻪ ﻣﺜﺎبه ﺣﻜﻮﻣـﺖ، رﻓﻴـﻖ و ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده.

رسانه، شخص را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎیی می‌برد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻤﺎس ﻳﺎ آﺷﻨﺎیی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ آنﻫﺎ را ﻧﺪارد.
هم‌چنین، رسانه ﻣﻴﺎن اﻣﺎﻛنی ﻛﻪ درﮔﺬﺷﺘﻪ به‌کلی از ﻳـﻚ دﻳﮕـﺮ ﻣﺠﺰا ﺑﻮدﻧﺪ، ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار میﻛﻨﺪ.

ﻛﺎرﻛﺮدهای رﺳﺎﻧﻪ
ﻛﺎرﻛﺮدهای رﺳﺎﻧﻪ

به اعتقاد ژان ﺑﻮدرﻳـﺎر، رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻨﻌتی و ﭘﻴشرﻓﺘﻪ را ﺑﺎ ﺳﺮﮔﺮمیﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺷﺒﺎع ﻛﺮده‌اﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﻋﺼﺮ، ﺗﻔﺎوت واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎ اﻧﮕﺎره و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی واﻗﻌﻴـﺖ، از ﻣﻴـﺎن رﻓﺘـﻪ است.
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺻﻮرتﻫﺎی ﺧﻴﺎل، یعنی ﺑﺎزﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ آن از واﻗﻌﻴﺖ دﺷﻮار ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ.
ﻧﺘﻴجه اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻇﻬـﻮر ﻓﺮاواﻗﻌﻴـﺖ اﺳـﺖ (موردی غیر ملموس و واقعیﺗﺮ از واقعی).

رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻧﻮﻳﻨﺶ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ اﻃﻼﻋﺎت وﺳیعی را در زﻣﺎن اﻧﺪك ﺑـﻪ ﻧﻘـﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺘﻐﺎل اﻧﺴﺎن ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ را ﻣﻀـﺎﻋﻒ میﻛﻨـﺪ؛ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ :

 • رﺳﺎﻧﻪ اﺑﺰار ﭘﻴﺎم اﺳﺖ.
 • رﺳﺎﻧﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﻴﺎم ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد.
 • رﺳـﺎﻧﻪ ﺧـﻮد ﭘﻴـﺎم اﺳـﺖ.
  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻴﺎم ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ، در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻴﺎم ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ، و ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧـﻮد ﭘﻴـﺎم اﺳﺖ.
  ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ رﺳﺎﻧﻪ در ﻣﺘﻦ زﻧﺪگی ﻣﺨﺎﻃﺐ، ﻣﺤﻞ ﻛﺎر، زﻧﺪگی، ﺗﻔﺮﻳﺢ، ورزش، ﻓﺮاﻏـﺖ و… ﻗﺮار دارد.

تأثیرات رسانه‌ ها روی ﻓﺮﻫﻨﮓ

رﺳــﺎﻧﻪ ﻫــﺎی ﺟﻤﻌــی در ﺷــﻜﻞﮔﻴــﺮی ﻓﺮﻫﻨــﮓ و ﻫﻮﻳــﺖ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺗــﺄﺛﻴﺮ ﺷــﮕﺮفی دارند.

با توجه به راﺑطه ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻫﻮﻳﺖ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻬـﻢ آن اﺳـﺖ ﻛﻪ بفهمیم ﻣﻠﺖﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ به کمک رسانه‌ها، بر فرهنگ مردم اثر می گذارند.
بر همین اساس است که «مسئولان فرهنگی و رسانه‌ ای» برای اصلاح روند حاکم بر وسایل ارتباط جمعی و خصوصاً رادیو و تلویزیون، تلاشی مستمر به کار می‌برند.
در نتیجه مسئولان ‌می‌توانند ضمن دور کردن این رسانه‌ها از ابتذال اخلاقی حاکم، نقش انسان‌سازی شایسته را به آنها بازگردانند.
البته به جای تولید قدرت اجتماعی مخرب و فسادانگیز، آنها را در جهت تولید قدرت اجتماعی اصلاح‌گر و تکامل‌دهنده قرار دهند.

تأثیرات رسانه‌ ها روی هویت

یکی دیگر از تأثیرات رسانه‌ ها تاثیر بر هویت به خصوص هویت ملی افراد است.

ﻛـﺎر اﺻـلی ﻫﻮﻳﺖﺳﺎزی، در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزش رﺳمی اﻧﺠﺎم میﺷﺪ؛ اﻣﺎ اﻛﻨﻮن این گونه نیست.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت، رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬمی در ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻫﻮﻳﺖ دارﻧﺪ.
از اﻳﻦ‌رو، رﺳﺎنه جمعی ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ بر ﺷﺎﺧﺺهای ﻫﻮﻳﺖ ملی آن را ﺗﻘﻮﻳﺖ، تحکیم، ﺗﻀﻌﻴﻒ یا ﺗﺨﺮﻳﺐ میﻛﻨﺪ.

هویت رسانه
هویت رسانه

نتیجه‌گیری

مک‏ لوهان می‌گوید رسانه به خودی‌خود دارای تأثيری است كه گاه گستره آن، حتی بيش از پيام موجود در آن بوده است.
خواه‌ناخواه رسانه‌ها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، بر مخاطب تأثير خواهند گذاشت.

تأثیرات رسانه‌ ها در زندگی امروز بشر و موج‌هایی که توسط رسانه‌ها ایجاد می‌شود از جمله موج بیداری اسلامی، برکسی پوشیده نیست.
این مهر تاییدی است بر تئوری مک ‌لوهان مبنی بر این‌که «رسانه همان پیام است».
بنابراین کیفیت رسانه، ضامن کیفیت پیام و محتوا خواهد بود.

امروز، جهانی‌سازی به گفتمان مسلط غرب تبدیل شده است. این نشان می‌دهد که توجه عمیق جامعه‌شناسان و کارشناسان رسانه به کیفیت رسانه به عنوان وسیله‌ای برای انتقال پیام است.
در جهان امروز، اگر می‌خواهیم پیامی را به گوش جهانیان برسانیم، تنها یک راه داریم: «رسانه‌ با کیفیت».

اگر این مقاله از ارتباطاتی مورد توجه شما قرار گرفته است، آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن