رسانه‌های اجتماعی یا شبکه‌های اجتماعی ؟

کدام یک تاثیر بیشتری بر زندگی و کسب و کار ما دارند؟

با یکی دیگر از مقالات ارتباطاتی در خدمت شما هستیم.
در این مقاله به کلیتی در باب رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی خواهیم پرداخت. پس با ما همراه باشید.

رسانه چیست؟

به هر وسیله‌ای که اخبار و اطلاعات‌ را به مردم می‌رساند، رسانه گویند.

خواه این رسانه صوتی باشد مانند رادیو، صوتی- تصویری همچون تلویزیون، مکتوب از قبیل روزنامه و مجله و یا شبکه‌ای مثل اینترنت.
از رسانه به رسانه جمعی، اجتماعی، گروهی و همگانی نیز تعبیر می‌شود.

ماموریت رسانه، رساندن است: رساندن حرف‌ها و پیام‌ها و دیدگاه‌های مختلف افراد به فرد یا افراد دیگر.

مستقل از تاریخچه‌ این واژه، امروزه معمولاً آنچه به عنوان رسانه در گفتگوها، مقالات و نوشته‌های ما مورد استفاده قرار می‌گیرد، به رسانه‌های ارتباطی (Communication Media) اشاره دارد.

رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی و حضور گسترده آن در زندگی ما

اﻣـﺮوزه ﺑﻪ واﺳـﻄﮥ ﺣﻀـﻮر اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ، ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ ﺑﺨش ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از زﻧﺪﮔـﯽ ﺑﺸـﺮ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ.
ﺑﺮاﺳـﺎس آﻣـﺎر ﻣﺆﺳﺴـﮥ اﺳﺘﯿﺴـﺘﺎ، ﯾﮏﻣﯿﻠﯿـﺎرد و 790 ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻧﻔـﺮ از ﻣـﺮدم ﺟﻬـﺎن در ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.

شبکه های اجتماعی

ﻧﺮخ ﻧﻔـﻮذ ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ، 31% اﺳـﺖ و 73% از ﻣـﺮدم اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه آمریکا ﻋﻀﻮ ﯾﮑـﯽ از ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اجتماعی توییتر، اینستاگرام و … ﻫﺴـﺘﻨﺪ.
فیسبوک، ﯾﮏﻣﯿﻠﯿـﺎرد و 55 میلیون ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن دارد.

 • 36% از ﮐﺎرﺑـﺮان آﻧﻼﯾـﻦ ﺟﻬـﺎن، ﻋﻀـﻮ ﺷـﺒﮑﮥ فیسبوک ﻫﺴـﺘﻨﺪ.
 • 68% ﮐﺎرﺑـﺮان فیسبوک از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﻠﻔـﻦ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺷـﺒﮑﻪ وﺻـﻞ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ.
 • 45% از ﺑـﺎزار اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه در فیسبوک ﺣﻀـﻮر دارد.
 • ﺷـﺒﮑﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﯾﯿﺘـﺮ، 307 ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﮐﺎرﺑـﺮ ﻓﻌـﺎل در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن دارد.

به عنوان مثال: ﮐﺘـﯽ ﭘـﺮیﺧﻮاﻧﻨﺪۀ پرآوازه ی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾـﯽ ﺑﯿـﺶ از 80 ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻧﺒﺎلﮐﻨﻨـﺪه در ﺷـﺒﮑﮥ ﺗﻮﯾﯿﺘـﺮ دارد.

 • فقط 56 ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻧﻔـﺮ در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ‌ﻫﻤﺮاه، ﺣﺴـﺎب ﮐﺎرﺑـﺮی ﺧﻮد را در ﺷـﺒﮑﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﭼـﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ.
 • 70% ﺟﻮاﻧـﺎن اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه ﻫـﺮروز ﺑـﻪ فیسبوک، 59% ﺑﻪ اﯾﻨﺴـﺘﺎﮔﺮام و 38% ﺑـﻪ ﺗﻮﯾﯿﺘـﺮ ﺳـﺮ ﻣﯽزﻧﻨـﺪ.

دوست عزیز، اگر کمی به آمار و ارقام دقت کنی متوجه خواهی شد که این بحث، چه قدر اهمیت دارد.

تعداد ﮐﻤـﯽ از ﮐﺎرﺑـﺮان ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ سبب شده‌اند ﻫﺮ روز ﺷـﺎﻫﺪ آﻣﺎرﻫـﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗـﯽ ﺑـﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷـﯿﻢ.
درﺣﻘﯿﻘﺖ، ﮔﺴـﺘﺮۀ ﺣﻀـﻮر ﮐﺎرﺑﺮان ﺳـﺒﺐ ﺷـﺪه ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﺑﺴـﯿﺎری ﺑـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ ﻣﺸـﻐﻮل ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﻤـﯽ و ﮐﯿﻔـﯽ ﺣﻀـﻮر ﮐﺎرﺑـﺮان ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺣﻀﻮر ﮔﺴـﺘﺮدۀ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ و اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ از ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳـﺒﺐ ﺷـﺪه روزﺑـﻪروز ﺑـﺮ اﻫﻤﯿـﺖ ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﺑـﺮان اﻓﺰوده ﺷـﻮد.

📌 این مقاله می‌تواند برای شما مفید باشد: کارکرد رسانه ارتباط جمعی و تاثیر آن بر زندگی مردم

اﻣـﺮوزه ﺑـﺮای ﻫـﺮ ﺑﺮﻧـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺪاﻧﺪ :

 • ﺟﻮاﻧـﺎن ﻋﻀﻮ ﮐﺪام ﺷـﺒﮑﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ
 • ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی را در ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ ﺟﺴـﺖوﺟﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ
 • ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی را ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮ ﮐﺎرﺑـﺮان ﺑـﻪ اﺷـﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﻧـﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ دوﻟﺖﻫـﺎ و ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﭘﮋوﻫﺸـﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ ﺑـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ رﻓﺘـﺎر ﻣـﺮدم ﻣﯽﭘﺮدازﻧـﺪ.
آنﻫـﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘـﺎر ﮐﺎرﺑﺮان در ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﻓﻬﻤﻨـﺪ ﮐﻪ :

 • دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ ﭼﯿﺴـﺖ؟
 • ﻣـﺮدم ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻠﯽ اﻫﻤﯿـﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟
 • ﭼـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻠﯽ را ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾـﻖ ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ ﺑـﺎ ﻣـﺮدم در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷـﺖ.

رسانه‌های اجتماعی در بین مردم به چه میزان نفوذ دارند؟

در جهان امروز، رسانه‌های اجتماعی عامل تحولات و تغییرات بسیار بزرگی محسوب می‌شوند.
زیرا جنس مخاطب این رسانه‌ها منفعل نیست، بلکه کاربران تولیدکننده محتوا هستند.

امروز مخاطب رسانه‌های اجتماعی، حضور بیشتر و تعاملات سریع‌تری نسبت به مخاطب رسانه‌های جمعی دارد.

به زبان ساده تر، امروزه رسانه‌های اجتماعی سرآمد وب محسوب می‌شوند و توانسته‌اند بیشترین نفوذ را بین کاربران اینترنت داشته باشند.

 همانطور که می‌دانید، رسانه‌ها جزء یکی از ابزار های تفریحی و سرگرم‌کننده قرن حاضر برای آدمیان به شمار می‌روند.

آندره کاپلن و مایکل هانلین در کتاب خود رسانه‌های اجتماعی را به شرح زیر تعریف کرده‌اند:
«گروهی از برنامه‌های کاربردی (applications) مبتنی بر اینترنت هستند که با اتکا به بنیان‌های فناورانه وب 2، امکان ایجاد و تبادل محتوای تولید‌شده به‌وسیله کاربران را می‌دهند».

حال وب1 و وب2 یعنی چه؟

با ذکر مثال و بیان مقایسه سایت‌های وب 1 و وب2، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

نت‌اسكیپ، نماد یک سایت وب1 است که در مقابل آن گوگل، نماد شاخص وب2 قرار دارد.
نت‌اسکیپ با ارائه یک نرم‌افزار مرورگر قصد داشت مقدمات فروش محصولات مربوط به سرورهای پربها را فراهم نماید.
در مقابل، شرکت گوگل روی برنامه‌های تحت وب فعالیت می‌کرد.
گوگل، در واقع یک پایگاه داده تخصصی است.
محصولات این شرکت به صورت بسته‌های نرم افزاری فروخته نمی‌شوند.
بلکه محصولات گوگل به صورت سرویس‌های آنلاین ارائه می‌گردند، که مشتریان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به آن پول می‌دهند.

با افزایش کاربران وب، طراحان وب روش‌های جدیدی را در ایجاد وب سایت‌ها به کار گرفتند که باعث راحت‌تر شدن دسترسی به داده‌ها برای کاربر و مشارکت کاربر در ایجاد داده‌ها شد.

مفهوم وب2، نخستین بار در یک همایش توسط معاون موسسه oreilly مطرح شد.
آنها به دنبال نسل جدیدی از وب بودند که بتواند جذاب، کاربردی و قابل گسترش باشد.

طراحی و معماری وب ۲ بر پایه مشارکت‌ها، همکاری‌ها و تعاملات انسان‌ها نرم‌افزار و عامل‌های هوشمند با یکدیگر استوار است.

بنابراین وب ۱ بسیار محدود و ساده‌ بود.
تنها تعدادی از دانشگاه‌ها، مراکز تبلیغاتی و غیره به ایجاد مطلب و محتوا بر روی وب ۱ مبادرت می‌نمودند.
این در حالی بود که کاربران در وب ۱ تنها امکان دسترسی به اطلاعات موجود و استفاده از آن‌ها را داشتند و نه توان ایجاد و یا تغییر را.

با طراحی  وب ۲، دیگر کاربران قادر بودند خود به ایجاد و خلق محتوا اقدام نمایند، آن را ساماندهی و تنظیم کنند، دیگران را در اطلاعات و داشته‌های خود شریک و سهیم سازند، و یا به انتقاد و تغییر بپردازند.
در واقع وب 2 محیط بسیار بازتری نسبت به وب 1 بود.

 در واقع وب۲ را می توان پدیده‌ای دانست که در زمینه نحوه استفاده از فناوری و طراحی سایت‌ها در اینترنت رواج پیدا کرده است.

در واقع سایت‌ها یا خدمات اینترنتی که امکان تبادل اطلاعات را بین کاربران فراهم می‌کنند، یا به آنها اجازه تولید یا دستکاری اطلاعات را می‌دهند، معمولا وب ۲ نامیده می‌شوند.

می‌توان گفت که در وب2، دیگر محدودیت سخت افزاری مطرح نیست.
بلکه، وب ۲ می‌کوشد همه اسباب و لوازم الکترونیکی را به هم متصل کند.
گوشی‌های موبایل، تلویزیون‌های اینترنتی و دوربین‌های دیجیتالی و… در دنیای وب2 می‌توانند بدون واسطه با اینترنت ارتباط برقرار کنند، داده بگیرند و خود بر غنای محتوای آن بیفزایند.

با توجه به مطالب فوق، می‌توان نتیجه گرفت که وب2، یعنی مشارکت همگانی در تولید، ارائه و پردازش اطلاعات.

شبکه های اجتماعی مجازی
شبکه های اجتماعی مجازی

امروزه دیگر تقریباً همه کارشناسان بر این باورند که شبکه‌های اجتماعی مجازی، بخشی از رسانه‌های اجتماعی هستند.

بنابراین برای روشن‌تر شدن موضوع به تفاوت این دو می‌پردازیم.

تفاوت رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی مجازی

 • رسانه در مقابل شبکه :

زمانی‌که کلمه «اجتماعی» را از هر دو اصطلاح رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی حذف کنیم، تنها رسانه و شبکه باقی می‌ماند.
این دو کلمه، اصلی‌ترین تفاوت بین آن‌هاست به همین سادگی.
رسانه ‌ها مسئول پخش پیام به توده‌ها هستند، درحالی‌که شبکه‌ها مسئول تعامل با مردم به‌صورت جداگانه هستند.

 • سبک ارتباطات :

سبک ارتباطات رسانه‌ای کمی متفاوت است.
به این معنی که سبک ارتباطات آن، بیشتر شبیه کانال‌های ارتباطی است و مانند فرمت ارائه پیام در تلویزیون، رادیو یا روزنامه است.
به خاطر داشته باشید، رسانه‌های اجتماعی محلی برای مراجعه شما نیستند.
بلکه آن‌ها سیستمی ساده برای انتشار اطلاعات به دیگران به شمار می‌روند.
درحالی‌که در شبکه‌های اجتماعی، ارتباط دوطرفه است. ارتباط بسته به نوع مطالب موضوع است.
این موضوع شماست که ارتباط شما را شکل می‌دهد.
مردم برای پیوستن به دیگران و افرادی با تجربه و سوابق مشابه، دورهم جمع می‌شوند.
گفت‌وگوها در هسته شبکه‌های اجتماعی به‌واسطه توسعه روابط است.

 • بازگشت سرمایه‌گذاری :

شما از طرق گوناگون به وسیله رسانه‌های اجتماعی می‌توانید تمامی هزینه‌های را که کرده‌اید، چندین برابر پس بگیرید.
فقط به شرط آنکه فنون آن را بدانید و به کار ببندید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به کارشناسان ارتباطاتی مراجعه فرمایید.

 • پاسخ لحظه‌ای :

کار در رسانه‌های اجتماعی کاری به شدت طاقت‌فرسا و وقت‌گیر است.
نمی‌توانید مکالمات شخصی را اتوماتیک کنید، مگر اینکه با نام تجاری محرز شناخته شوید.
برای برندسازی هم باید فعالیت رسانه‌ای داشته باشید آن هم به صورت حرفه‌ای.
همه ما می‌دانیم که برندسازی و ایجاد اعتبار در بازار (فالو)، یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد.
رسانه‌های اجتماعی قطعاً دوی ماراتن هستند و نه دو سرعت.
این در حالی است که شبکه‌های اجتماعی، واسطه ارتباط مستقیم بین شما و انتخاب شونده‌های این ارتباط هستند.
در شبکه‌های اجتماعی مکالمات شما غنی‌تر، هدفمندتر و بیشتر شخصی است و شبکه شما تصاعدی افزایش می‌یابد تا افراد دیگر برند شما را بشناسند و به دیگران معرفی ‌کنند.

 • دست‌کاری اطلاعات :

یکی از تکنیک‌های نه چندان جالب رسانه‌ای، همین دست‌کاری نظرات و بیان آن است که سبب گول خوردن مخاطبین می‌شود.
پسندها، اظهارنظرها و سایر اطلاعات دست‌کاری شده به نفع شما، شخصی یا تجاری می‌گردد.
ولی توجه کنید که این کار، بی‌ثبات و لغزنده است.
درخواست دوستان، خانواده، همکاران و یا هرکس دیگری به‌مانند رأی‌گیری است.
هرکسی نمی‌تواند مخاطب خوبی برای هرکسی باشد.
این امر می‌تواند کابوسی برای روابط عمومی تلقی شود.
اگر از شیوه‌ های گول زننده استفاده کنید، این امر می‌تواند باعث نابودی مخاطب شود.
درحالی‌که به‌وسیله شبکه‌های اجتماعی می‌توانید درباره همسالان خود، کسب‌وکار جدید خود و یا وبلاگ با طرح مسائل، به موفقیت برسید.
مکالمات شما می‌توانند بسیاری از مردم را تبدیل به طرفداران وفادار شما کند، بنابراین سرمایه‌گذاری باارزشی است.

تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر رسانه

رﺳـﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿـﺰ ﺑﻪﻃـﻮر ﮔﺴـﺘﺮده از ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬـﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
آنﻫـﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و ﺑﯽواﺳـﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧـﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷـﻨﺪ، از آنﻫـﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨـﺪ در ﺗﻬﯿـﻪ و ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑـﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﺴـﺘﺮش دادن و ﻫﻤﺨﻮانﮐـﺮدن اﺧﺒـﺎر ﮐﻤـﮏ ﮐﻨﻨـﺪ.

ﻧﮑﺘـﮥ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬـﻢ، آن ﮐـﻪ آنﻫـﺎﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﮔﺴـﺘﺮۀ ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ اﻓـﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣـﯽ را ﺳﻤﺖوﺳـﻮ دﻫﻨـﺪ.

از ﻫﻤﯿـﻦ رو ﺑـﺮای ﻣﺪﯾـﺮان رﺳـﺎﻧﻪﻫﺎ، تحلیل ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳـﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ اﻧﺘﺸـﺎر اﺧﺒـﺎر ﺑـﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣـﯽ ﺗﺄﺛﯿـﺮ ﺑﮕﺬارﻧـﺪ.
دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ﺳﯿﺎﺳـﺖﮔﺬاری، ﻗﺎﻧﻮنﮔـﺬاری و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳـﺎزی در ﺟﺎﻣﻌـﻪ از ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ ﺑﻬـﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻃﯿـﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ از ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﺣـﻮزۀ رﺳـﺎﻧﻪ، ﺣـﻮزۀ ﻋﻠﻮم‌اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺪﯾﺮان ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎهﻫـﺎی ﺧﺼﻮﺻـﯽ، ﻣﺪﯾـﺮان دوﻟﺘـﯽ و ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺮدمﻧﻬـﺎد، ﻣﻔﯿـﺪ و ﺿﺮوری اﺳـﺖ.

در نظر داشته باشید شما هم با استفاده از شبکه‌های اجتماعی می‌توانید افکار عمومی را نسبت به خدمات یا کالاهای خود جلب نمایید، مخاطب جذب کنید و کسب و کار خود را بهتر سازید.

برای اطلاع بیشتر به مقالات تبلیغاتی ارتباطاتی مراجعه کنید.

نقش رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی در بازاریابی

رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی

رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی دو مفهوم مجزا در بازاریابی هستند و شناخت تفاوت آن‌ها می‌تواند باعث رشد در نحوه کسب‌وکار و جایگاه آن‌ها شود.
اگرچه رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی از یکدیگر متمایز هستند، ولی به یکدیگر متصل هستند.
به نظر می‌رسد که این دو مجبورند در برخی موارد همپوشانی داشته باشند.
این مخاطب است که لایه‌های اهداف خود را در آن‌ها بسط می‌دهد و به فکر توسعه فعالیت شخصی و سازمانی است.
لذا تبادل اطلاعات در آن‌ها، منطبق بر اهداف مخاطب جاری می‌شود.

حال در ادامه‌ روند کار می‌رسیم به ویژگی‌های رسانه‌های اجتماعی.

ویژگی رسانه‌‌های اجتماعی

برخی از ویژگی‌ها عبارتند از:

 • کاربرمحور بودن :

به زبان ساده، اصالت کاربر نه تنها بعنوان مصرف‌کننده بلکه بعنوان تولید کننده و نشردهنده است.
یعنی مخاطب هم در تولید محتوا سهیم است.

ابتکار عمل تولید و نشر محتوا و برقراری ارتباط، در دست کاربر است.
برخلاف رسانه‌های جمعی که این ابتکار عمل با صاحب رسانه است.
در این نوع رسانه هزینه‌های تولید و نشر محتوا برای صاحب رسانه، به دلیل تولید وسیع محتوا توسط کاربران کاهش چشم‌گیری خواهد داشت.

 • تعاملی بودن :

برخلاف رسانه‌های جمعی که ارتباط یک‌طرفه و انتشار محتوا از طرف صاحبان رسانه بوده و کاربر صرفاً مصرف‌کننده محتوا است.
در رسانه‌های اجتماعی ارتباط دوطرفه برقرار می‌شود و کاربر بعنوان فرستنده محتوا هم ایفای نقش می‌کند و از مشارکت فعال کاربر نمی‌توان غافل شد.

جریان ارتباط در این روند، تعاملی و دارای بازخورد دوجانبه است.

 • مشارکت فعال :

مخاطب به شدت فعال است و دائما در حال فرستادن بازخورد است.

برخلاف رسانه‌های جمعی سنتی که مخاطب نسبتا منفعل بوده و بر جریان اطلاعات کنترل نداشت.
در رسانه‌های جدید با پدیده خروج از وضعیت انفعالی و کنش‌پذیری کاربران مواجه هستیم.
کنترل جریان اطلاعات تا حدی بر عهده کاربر است و او تعیین می‌کند چه اطلاعاتی را برای چه کسانی منتشر کند. هرچند ساختار رسانه که توسط مدیران آن وضع می‌شود، میزان توانایی و امکانات کاربر را معین می‌کند.

 • تمرکز زدایی در کنترل و استفاده از کنترل‌های اجتماعی :

برخلاف رسانه‌های جمعی که نظارت و مقررات‌گذاری به طور سازمانی و متمرکز در آن اعمال می‌شد.
در رسانه‌های اجتماعی کنترل به صورت اجتماعی و غیرمتمرکز از طریق مقررات‌گذاری بر بستر رسانه و خود مقررات‌گذاری (قانون‌گذاری و نظارت‌های درون رسانه اجتماعی) توسط مدیران و کاربران رسانه‌های اجتماعی اعمال می‌شود.

 • برقراری ارتباط :

اغلب شبکه‌های اجتماعی همیشه در حال گسترش اتصالات و ارتباطات‌ بین کاربران هستند.
در برخی رسانه‌های اجتماعی سرمایه کاربران، ارتباطات با دیگر کاربران و حضور در جمع بزرگتر است و سرمایه ارائه‌دهندگان رسانه، سرمایه اجتماعی و کاربری است.


سخن آخر

در انتخاب رسانه تبلیغاتی از میان انبوه رسانه‌های موجود (اعم از تلویزیون، رادیو، سینما، بیلبورد، مجله، روزنامه، شبکه‌های اجتماعی و …) بسیار دقت کنید.
صاحبان کسب‌ وکار باید در این مقوله حساسیت ویژه‌ای به خرج دهند.
زیرا هرگونه ساده‌‌انگاری در انتخاب رسانه ارتباط با بازار می‌تواند صدمات جبران‌‌ناپذیری برای تصویر نام تجاری، جذب و وفادارسازی مشتریان و مصرف بودجه‌های محدود تبلیغاتی داشته باشد.
حتی تا آنجا پیش رود که نام تجاری برای همیشه از صحنه بازار خارج شود.

به پایان یکی دیگر از مقالات ارتباطاتی رسیدیم.
امیدواریم که این مقاله مورد توجه شما قرار گرفته باشد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن